Landelijke campagne om batterijen APART in te leveren

Geplaatst op: 5 juni 2023

De laatste jaren is er een sterke groei van 20% per jaar in het gebruik van oplaadbare lithiumbatterijen. Denk hierbij aan smartphones, speelgoed, tandenborstels en vapes. Ook bevatten steeds meer producten (kleine) batterijen, zoals fietslampjes, sportkleding of warmtekussens. Voor veel mensen is het niet duidelijk dat zo’n product dan ook apart moet worden ingeleverd. Daarom start vandaag de landelijke campagne DOE MAAR APART. 

Foto credits: ZANDVOORTfoto.nl | Edwin Keur

Jeroen Schörn, Unit­ma­na­ger Afval en Grond­stof­fen bij Spaarnelanden zegt: “Het is heel belang­rijk dat men­sen alles met een stek­ker of bat­te­rij apart inle­ve­ren. Zo wor­den bran­den voor­ko­men en wor­den schaar­se grond­stof­fen her­ge­bruikt. Bij de Recy­cle­wa­gen kun­nen Haar­lem­mers dicht­bij huis klei­ne elek­tro­ni­sche appa­ra­ten en bat­te­rij­en inle­ve­ren.”

Waar­om bat­te­rij­en en elek­tri­sche appa­ra­ten apart inleveren?

Door bat­te­rij­en en elek­tri­sche appa­ra­ten apart in te leve­ren hel­pen inwo­ners te voor­ko­men dat bat­te­rij­en bescha­di­gen en daar­door brand kun­nen ver­oor­za­ken. Een bat­te­rij is niet gevaar­lijk, ten­zij deze bij­voor­beeld in een inza­mel­voer­tuig wordt ver­mor­zeld. Dan kan deze spon­taan ont­bran­den. Door een bat­te­rij of appa­raat waar een bat­te­rij in zit apart in te leve­ren blijft de bat­te­rij sta­biel en kun­nen de grond­stof­fen weer wor­den gere­cy­cled. Dat helpt bij het duur­za­mer maken van onze economie.

Waar kun­nen bat­te­rij­en en elek­tri­sche appa­ra­ten wor­den ingeleverd?
Haarlem
Zandvoort
  • Inle­ver­pun­ten bij super­mark­ten en ande­re winkels
  • Elek­tri­sche appa­ra­ten bij het Milieuplein in Zandvoort (Remi­se)
  • Bat­te­rij­en en ander klein che­misch afval op woens­da­gen tus­sen 13.00 en 15.30 uur, of eens in de twee maan­den op ver­schil­len­de loca­ties in Zandvoort. Kijk voor de data en tij­den op de web­si­te van Spaarnelanden of in de afvalwijzer.
Cam­pag­ne APART

Om het belang van het apart inle­ve­ren van bat­te­rij­en onder de aan­dacht te bren­gen start van­daag de lan­de­lij­ke cam­pag­ne DOE MAAR APART. Om dat te bena­druk­ken zijn de radio­spot­jes met opzet ‘een beet­je apart’. In de spot is te horen hoe iemand op wel heel apar­te wij­ze zijn spul­len apart inle­vert om de wereld een beet­je beter te hel­pen maken.