Penthouse voor bijen op Spaarnelandenkantoor

Geplaatst op: 4 september 2023

Vandaag deden een paar bijzondere bewoners hun intrek bij Spaarnelanden: twee bijenvolken betrokken hun gloednieuwe dakappartement bovenop het hoofdkantoor aan de Minckelersweg. Spaarnelanden zet zich dagelijks in voor een duurzaam beheer van de openbare ruimte. Maar ook in en om het kantoor wordt gewerkt aan biodiversiteit. Het plaatsen van de bijenkasten is daar een mooi voorbeeld van.

Foto credits: ZANDVOORTfoto.nl | Edwin Keur

Arthur Ver­daas­donk, Unit­ma­na­ger Beheer Open­ba­re Ruim­te bij Spaarnelanden: “Als orga­ni­sa­tie zijn we con­ti­nu op zoek naar manie­ren om de leef­om­ge­ving duur­za­mer te maken. Maar ook in en om onze gebou­wen zoe­ken we naar ver­be­te­rin­gen. Zo werd eer­der dit jaar een lan­ge groen­strook aan­ge­legd langs onze voor­ge­vel en werd de entree uit­ge­rust met een mos­wand. Nu komen daar de bij­en­kas­ten bij.”

Het idee kwam van Ange­lo van der Put­ten, maga­zijn­be­heer­der bij Spaarnelanden. “Een vrien­din werkt bij de vei­lig­heids­re­gio Ken­ne­mer­land waar ook bij­en­kas­ten staan. Ik heb aan ons faci­li­tai­re team voor­ge­steld om ook bij Spaarnelanden bij­en te hou­den. We zijn er mee aan de slag gegaan en het is gewel­dig dat van­daag het bij­en­volk­je intrek neemt in het nieu­we pen­thou­se bij ons op het dak.”

Har­de wer­kers met een vrien­de­lijk karakter

De bij­en wer­den gele­verd door Imker Pim Lem­mers. Hij ver­zorgt bij­en­kas­ten voor onder meer de stad­hui­zen van Haarlem en Heem­ste­de, de twee­de kamer en de konink­lij­ke fami­lie. Een aan­tal jaar gele­den begon hij de nati­o­na­le zaai­dag. Orga­ni­sa­ties, waar­on­der Spaarnelanden, delen op die dag bloem­za­den uit om te zor­gen voor meer voed­sel voor bij­en en ande­re insec­ten. Alle­maal belang­rij­ke steun­tjes in de rug voor de bij, want daar gaat het slecht mee in Nederland.

De nieu­we bewo­ners van het Spaar­ne­lan­den­kan­toor zijn Buck­fast­bij­en, actie­ve werk­bij­en met een vrien­de­lijk karak­ter. Pim Lem­mers lacht: “Als je ergens een volk plaatst moe­ten het wel bij­en zijn waar­bij de men­sen niet voor hun leven hoe­ven te rennen.”