Haarlem’s bewonersinitiatief delen elektrische auto’s groot succes

Datum: 16 december 2019

Op 11 december zijn voor een volle zaal de overtuigende resultaten gepresenteerd van de pilot van iZoof Car Sharing: elektrische auto’s delen in warme kring werkt! Gedurende de pilot hebben 41 bewoners (van de 130) afstand gedaan van hun eigen auto: een indrukwekkende score van 30%. 

Robert Oosting, directeur Spaarnelanden, hield een warm pleidooi voor samenwerking tussen markt, overheid en bewoners om dit initiatief voor de hele stad toepasbaar te maken. Anna Richt Hannema, stadsmaker bewonersinitiatief, liet zien wat er gebeurt als bewoners het voortouw nemen: indrukwekkende resultaten én kansen voor de stad. 

Mariëtte van Empel, directeur Duurzame Mobiliteit van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ging in haar presentatie in op landelijke ontwikkelingen in duurzame (deel)mobiliteit en de rol van gemeenten hierin. Van Empel: ”Het is nodig dat gemeenten burgerinitiatieven zoals deze ondersteunen: co-creatie tussen bewoners, overheid en markt. Want onderzoek wijst uit dat mensen die al iets duurzaams doen, eerder geneigd zijn ook andere maatregelen te treffen. Daarmee zijn initiatieven als iZoof Car Sharing voorwerk voor de transitie naar een duurzamere maatschappij.” 

Tijdens de pilot zijn de volgende resultaten geboekt: 
• Een e-autodeelsysteem tot stand gebracht dat betaalbaar, kostendekkend en op de wijk is gericht: met, voor en door bewoners. 
• Proof-of-concept: we kunnen autobezit terugdringen (mits deelmobiliteit is gegarandeerd). 
• Visie ontwikkeld hoe het initiatief kan bijdragen aan leefbaarheid en doelstellingen van de stad. 
• Beweging gestart die de wil bij bewoners opent om bij te dragen aan de leefbare stad, en open staat voor nieuwe democratie.